هاست لینوکس حرفه ای الستیک

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/pro-host

Pro-1-EU

3,000,000 ریال
ماهانه

5GB Disk
500GB Traffic
4xCPU
4GB RAM

Pro-2-EU

5,000,000 ریال
ماهانه

10GB Disk
700GB Traffic
5xCPU
6GB RAM

Pro-3-EU

5,500,000 ریال
ماهانه

15GB Disk
1TBGB Traffic
6xCPU
8GB RAM

Pro-4-EU

9,000,000 ریال
ماهانه

20GB Disk
1.5TBGB Traffic
8xCPU
10GB RAM