سرور مجازی / VPS خارج از کشور

مشاهده مشخصات کامل پلن ها در آدرس https://vanda.host/vps

VPS-S-Germany

شروع از
24,000,000 ریال
سالانه

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-S-US

شروع از
31,200,000 ریال
سالانه

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-S-SG

شروع از
36,000,000 ریال
سالانه

4vCPU
8GB RAM
200GB SSD

VPS-M-Germany

شروع از
43,200,000 ریال
سالانه

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-M-US

شروع از
57,600,000 ریال
سالانه

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-M-SG

شروع از
67,200,000 ریال
سالانه

6vCPU
16GB RAM
400GB SSD

VPS-L-Germany

شروع از
72,000,000 ریال
سالانه

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-L-US

شروع از
96,000,000 ریال
سالانه

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-L-SG

شروع از
110,400,000 ریال
سالانه

8vCPU
30GB RAM
800GB SSD

VPS-XL-Germany

شروع از
129,600,000 ریال
سالانه

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD

VPS-XL-US

شروع از
168,000,000 ریال
سالانه

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD

VPS-XL-SG

شروع از
196,800,000 ریال
سالانه

10vCPU
60GB RAM
1.6TB SSD